Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Nerdpatrol BVBA
(Handelsnamen van Nerdpatrol BVBA, KBO BE 0634.808.877 ) In deze Algemene
Voorwaarden betekent:

 Producten: de goederen en/of diensten die Nerdpatrol verkoopt via haar
verkooppunten en haar website www.nerdpatrol.be.
 Koper: de Koper/handelaar en de Koper/consument.
 Koper/handelaar: de natuurlijke – of rechtspersoon die koopt voor beroepsmatige
doeleinden
 Koper/consument: de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige
doeleinden koopt.

1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Nerdpatrol en
de Koper, die door de aankoop uitdrukkelijk bevestigt voorafgaand aan de aankoop
deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Zo beide
Partijen uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven aan een afwijking van deze
voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden
minstens op aanvullende wijze gelden.
2. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30
dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts
geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van Nerdpatrol zijn
bevestigd.
3. Offertes voor de Koper/handelaar worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn
zonder verplichting vanwege Nerdpatrol.
4. De ondertekenaar van een bestelbon voor de Koper, verbindt zich solidair met de
Koper, in wiens naam hij handelt.
5. De Koper erkent door het plaatsen van de bestelling of bij afgifte van het Product
met het oog op herstelling, voldoende te zijn ingelicht.
6. Elke annulering van de overeenkomst dient voor de Koper/handelaar steeds te
gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke
aanvaarding door Nerdpatrol. In geval van dergelijke aanvaarding is de
Koper/handelaar, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de
betreffende overeenkomst, tenzij Nerdpatrol een hogere schade aantoont.
7. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden voor de Koper/consument
gezamenlijk bepaald en voor de Koper/handelaar enkel bij wijze van inlichting
verstrekt en zijn dan niet bindend voor Nerdpatrol, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan
evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst of weigering om het Product in ontvangst te nemen.
8. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Nerdpatrol behoudt zich het
recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de
werkzaamheden vorderen.
9. De overeenkomst is gesloten aan de op de factuur vermelde prijzen en de daarin
voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen
afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Nerdpatrol.
10. Voor de Koper/handelaar zijn alle prijzen exclusief BTW en andere kosten
(transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoertaksen, e.d.), tenzij expliciet anders
wordt voorzien. De BTW is ten laste van de Koper/handelaar. Nerdpatrol houdt zich
het recht voor om 4,00 euro extra administratiekosten in rekening te brengen voor het
uitvoeren van bestellingen die minder dan 125,00 euro, exclusief BTW bedragen.
Voor elke bestelling beneden de 50,00 euro zal 9,00 euro orderkosten betalen. Voor
elke bestelling beneden de 500,00 euro, maar hoger dan 50,00 euro, zal 12,50 euro
verzendkosten worden aangerekend.
11. Voor de Koper/consument zijn alle prijzen inclusief BTW en andere kosten
(transport, verpakking, e.d.).
12. Nerdpatrol is gerechtigd om, in het geval van onvoorziene omstandigheden,
wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst en/of aan de bedongen prijs, en in
relatie met de Koper/handelaar wijzigingen aan te brengen aan de toepasselijke
contractsvoorwaarden.
13. Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijke
en toepasselijke tarief.
14. De Koper/consument heeft ingeval van aankoop via de website het recht om van
de aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende 14
werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product of het sluiten van
de dienstenovereenkomst. De Koper/consument kan dit recht niet uitoefenen voor: a)
diensten waarvan de uitvoering met instemming werd begonnen voor het verstrijken
van de voorziene 14 dagen; b) goederen die volgens de specificaties van de Koper
werden vervaardigd: c) audio – en video – opnamen en computerprogrammateur
waarvan de verzegeling werd verbroken.
15. Nerdpatrol blijft eigenaar van de Producten tot de volledige betaling ervan. Tot
dan is de Koper er niet toe gerechtigd de Producten te vervreemden, onroerend te
maken, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken.
16. Het risico met betrekking tot de Producten gaat daarentegen over op het ogenblik
van de verkoop.
17. Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de Koper.
Zelfs indien de aflevering franco plaats van bestemming geschiedt, verbindt
Nerdpatrol zich alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten.
18. Aangeboden licenties zijn steeds geldig voor de periode voorzien in de licentie (1,
2 of 3 jaar) en worden telkenmale voor een zelfde periode verlengd, bij gebreke aan
opzeg, die ten laatste 3 maanden voor de vervaldatum dient gegeven te worden.
19. Bij de huur van Producten wordt er steeds een contract opgemaakt met begin- en
einddatum en de verhuur. De Producten moeten altijd teruggegeven worden in de
staat waarin het zich bevond bij ontvangst. Defecten die ontstaan zijn tijdens de
verhuurperiode worden op huurder verhaald, behoudens fabricagefouten. Producten
bestemd voor verhuur worden afgehaald op Heistraat 11 B12 Wilrijk en dienen aldaar
te teruggebracht op de overeengekomen einddatum en dit voor 16.00 uur. Indien
niet, is Nerdpatrol gerechtigd om telkens één bijkomende dag huur in rekening te
brengen. Eventuele verzendingskosten, lampen en batterijen vallen ten laste van
huurder.
20. De facturen van Nerdpatrol zijn, behoudens andersluidende schriftelijke
bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel Heistraat 11 B12 Wilrijk
21. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is
vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en
onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag,
met een minimum van € 50,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien
is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet
overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de
betalingsachterstand inzake handelstransacties ten aanzien van de Koper/handelaar
en gelijk aan de algemene wettelijke interestvoet ten aanzien van de
Koper/consument, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd.
Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten,
intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de
hoofdsaldi.
22. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden
worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft
Nerdpatrol het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de
verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.
23. De betaling houdt in dat de Koper/handelaar de levering als conform beschouwd.
24. De Koper/handelaar dient de facturen van Nerdpatrol, in geval van betwisting,
door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen
na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.
25. Een mogelijke klacht van een Koper/handelaar zal geen aanleiding kunnen
geven voor enig betalingsuitstel; onmiddellijke betaling kan geëist worden van
hetgeen op termijn schuldig is.
26. Indien Nerdpatrol de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder
begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij
leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, natuurfenomenen zoals
vulkaanuitbarstingen, enz., heeft Nerdpatrol het recht aan de overeenkomst een
einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de Koper.
27. Producten mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van Nerdpatrol worden
teruggezonden of geruild, met uitzondering voor het herroepingsrecht zoals voorzien
in artikel 14.
28. De Koper/handelaar moet alle klachten i.v.m. zichtbare en verborgen gebreken
melden binnen 8 kalenderdagen na vaststelling, door middel van een aangetekend
schrijven, en dit op straffe van verval. Hierbij heeft Nerdpatrol de keuze de gebreken
te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
29. De Koper/consument moet alle klachten, indien de gebreken zichtbaar zijn,
binnen 2 maanden na levering of plaatsing melden aan Nerdpatrol door middel van
een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.
30. De Koper/consument moet alle klachten, indien de gebreken verborgen waren,
binnen 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld melden aan
Nerdpatrol door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.
Indien het gebrek zich voordoet na 6 maanden na levering, dient de
Koper/consument te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van
levering.
31. De Koper dient Nerdpatrol, op straffe van verval, in staat stellen om een
deugdelijk onderzoek in te stellen, hetgeen voor Producten betekent dat het Product
wordt binnengebracht door de Koper (behoudens ingeval van beschadiging) in
ongeschonden staat en in de originele verpakking.
32. Indien na onderzoek is gebleken dat het Product gebrekkig is, verkiest de
Koper/consument een kosteloze herstelling of vervanging. Blijkt dit niet mogelijk te
zijn, heeft de Koper/consument het recht een passende prijsvermindering of de
ontbinding van de overeenkomst te vragen.
33. Installatie, configuratie en software-instellingen vallen nooit onder de
garantievoorwaarden en worden aangerekend aan het uurloontarief van de
technische dienst. Indien Producten ter reparatie aangeboden worden als zijnde
defect en bij nazicht blijkt dat deze niet defect zijn, zullen er steeds bestekkosten
worden aangerekend.
34. Voor de Koper/handelaar bedraagt de schadevergoeding waartoe Nerdpatrol op
basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of
het voorwerp van de vordering is, maximaal 20 % van de betreffende factuurwaarde.
In geval de Koper/handelaar aanspraak meent te kunnen maken op zulk een
vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te
bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden
of uit te stellen.
35. Nerdpatrol zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor: – defecten
of schade veroorzaakt door een ongeval, niet-zorgvuldig gebruik, gebruik voor
doeleinden waarvoor de Producten niet zijn bestemd; – vereiste tussenkomsten die
normaal voorwerp uitmaken van onderhoudsactiviteiten; – gevolgschade en/of
enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving; –
gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haar werknemers.
36. De Koper verbindt er zich onherroepelijk toe noch direct noch indirect
werknemers of gewezen werknemers van Nerdpatrol of aan haar gelieerde
onderneming Core BVBA in dienst te nemen. Deze bepaling geldt tot één jaar na het
verrichten van de laatste aankoop, of tot één jaar na het einde van de samenwerking
(de laatste datum van de twee wordt in aanmerking genomen). Ook zal de Koper
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks (in de ruimst mogelijk zin) bepaalde
opdrachten aan deze mensen toevertrouwen. In geval van inbreuk op deze clausule
zal de Koper aan Nerdpatrol een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 24
maanden brutoloon, oftewel de potentieel voorzienbare schade, van de werknemer
of de ex-werknemer, zoals de laatste maal is betaald door Nerdpatrol of de aan haar
gelieerde onderneming.
37. Nerdpatrol is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie
te verwijzen naar de geleverde Producten met vermelding van de identiteitsgegevens
van de Koper, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
38. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de
uitoefening door Nerdpatrol van alle andere haar toekomende wettelijke of
contractuele rechten.
39. Het is de Koper verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Nerdpatrol
afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nerdpatrol. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege
nietig zijn.
40. Een eventueel in gebreke blijven van Nerdpatrol om de uitvoering te eisen van de
bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of
verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen
impliceren.
41. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene
verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere
bepalingen.
42. De overeenkomst tussen de klant en Nerdpatrol BVBA wordt beheerst door het
Belgisch recht.
43. Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering
van deze overeenkomst en haar algemene (verkoops)voorwaarden zijn enkel
volgende rechtbanken bevoegd, onverminderd het recht van Nerdpatrol BVBA om
het geschil voor de woonplaats van verwerende partij te brengen: – voor geschillen ≤
1.860 euro: het vredegerecht van het tweede kanton te Antwerpen; – voor geschillen
≥ 1.860 euro: de rechtbank van koophandel te Antwerpen, indien verwerende partij
een handelaar is en de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, indien
verwerende partij een particulier is.
44. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief
honoraria, zullen ten laste komen van de Koper.